QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Thiệu Phú

Đăng lúc: 12/10/2018 (GMT+7)
100%

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Thiệu Phú

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THIỆU PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01 /QĐ-UBND Thiệu phú,, ngày 02 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Thiệu Phú


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN XÃ THIỆU PHÚ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Xét đề nghị của công chức Văn phòng - Thống kê xã Thiệu Phú.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Thiệu Phú gồm 6 Chương và 16 Điều.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Công chức Văn phòng- Thống kê, Địa chính, Tư pháp - Hộ tịch; Công an, Chính sách -XH, cán bộ, công chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- TT Đảng ủy, HĐND (BC);
- Như điều 3( QĐ)
- Cán bộ công chức có liên quan;
- Lưu: VPUBND.

Lê Xuân Phượng


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THIỆU PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
thuộc UBND xã Thiệu Phú

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /QĐ - UBND
ngày 8 tháng 8 năm 2017 của UBND xã Thiệu Phú

CHƯƠNG I
Những quy định chung
Điều 1. Quy chế này được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã và những yêu cầu để thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “Một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.
Điều 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã (sau đây gọi tắt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) có nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn tổ chức, công dân đến liên hệ về những công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của UBND xã, nhận hồ sơ đã đủ thủ tục theo quy định, viết giấy nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Điều 3. Tổ chức, công dân có yêu cầu giải quyết những công việc thuộc quy định tại điều 10 Quy chế này chỉ liên hệ với công chức phụ trách lĩnh vực, công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Trường hợp tổ chức, công dân có yêu cầu giải quyết những công việc không thuộc các lĩnh vực quy định tại điểm 1,2,3,4 của Điều 10 Quy chế này, thì liên hệ nộp hồ sơ trực tiếp cho công chức Văn phòng - Thống kê tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận những hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định đã được niêm yết công khai tại UBND xã.
Công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn chỉnh những hồ sơ chưa đẩy đủ theo quy định.
Công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, công dân, có yêu cầu giải quyết công việc tại phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (không tiếp nhận hồ sơ và giải quyết công việc cho tổ chức, công dân ở nhà riêng).
Điều 4. Trong quá trình thực hiện, nếu có văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thay đổi hoặc điều chỉnh các quy phạm có liên quan đến Quy định này thì UBND cấp xã và các cơ quan liên quan có trách nhiệm áp dụng văn bản mới ban hành; niêm yết công khai các quy định mới tại nơi tiếp nhận hồ sơ.
Điều 5. Thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được quy định trong bản Quy định này là thời gian làm việc (không kể ngày nghỉ hằng tuần, lễ, tết), được tính kể từ ngày bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Khuyến khích cán bộ, công chức cải tiến lề lối làm việc để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn so với mức thời hạn giải quyết đã được quy định.
Điều 6. Cán bộ, công chức thuộc UBND xã không được tự đặt thêm thủ tục hành chính ngoài Quy định này; không được sử dụng thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính làm điều kiện để vận động thu ngân sách ngoài quy định hoặc thực hiện các giao dịch khác
CHƯƠNG II
Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Điều 7. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc UBND xã gồm các công chức, cán bộ không chuyên trách được UBND xã quyết định phân công đến làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc UBND xã.
Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của thường trực UBND xã.
Điều 8. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có những nhiệm vụ sau đây:
1. Tiếp tổ chức, công dân tại phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi họ có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi thẩm quyền của UBND xã.
2. Hướng dẫn tổ chức, công dân trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định. Việc hướng dẫn này được thực hiện theo nguyên tắc, theo đúng quy định đã niêm yết công khai.
3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, viết phiếu nhận hồ sơ (mẫu1), vào sổ theo dõi (mẫu 3).
Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh.
Trường hợp hồ sơ của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, công dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.
4. Xử lý hồ sơ của tổ chức, công dân theo phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình.
Trường hợp hồ sơ của tổ chức, công dân có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của các cán bộ, công chức khác, công chức phụ trách hồ sơ chủ động phối hợp với các cán bộ công chức khác để xử lý hồ sơ.
Sau khi xử lý hồ sơ của Tổ chức, công dân xong, trình Chủ tịch UBND hoặc phó chủ tịch UBND xã giải quyết.
5. Nhận lại kết quả đã giải quyết, trả lại cho tổ chức, công dân và viết phiếu thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).
Điều 9. Trách nhiệm của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các cán bộ, công chức khác thuộc UBND xã.
1. Công chức Văn Phòng - Thống kê có trách nhiệm:
Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ - BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành các quy định, tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và các nhiệm vụ sau:
a. Căn cứ các quy định của Pháp luật, tiếp nhận những hồ sơ về các lĩnh vực không thuộc quy định tại điểm 1,2,3,4 của Điều 10 Quy chế này và chuyển cho cán bộ, công chức khác có liên quan thuộc UBND xã để xử lý, viết phiếu chuyển hồ sơ (mẫu 2), sau đó nhận lại kết quả đã giải quyết trả lại cho tổ chức, công dân, viết phiếu thu phí, lệ phí (nếu có).
b. Giúp chủ tịch UBND xã.
- Theo dõi, tổng hợp tiếp nhận, giải quyết, trả lại hồ sơ của công chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Là đầu mối phối hợp với các cán bộ, công chức khác thuộc UBND xã kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc xảy ra. Đặc biệt đối với những hồ sơ liên quan đến nội dung công việc của nhiều công chức.
2. Công chức Địa chính có trách nhiệm:
Thực hiện các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực đất đai, theo quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ - BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và các nhiệm vụ sau:
- Thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho QSD đất: Sau khi nhận đủ hồ sơ, thời gian trả hồ sơ hẹn 03 ngày sau
- Thực hiện việc đề nghị cấp đổi, cấp lại khi bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Sau khi nhận đủ hồ sơ, thời gian trả hồ sơ hẹn 05 ngày sau.
- Thực hiện việc cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ do sai sót trong giấy CNQSDĐ đã được cấp, thời gian trả hẹn 03 ngày sau
- Thực hiện việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất thời gian là 03 ngày, sau khi nhận đủ hồ sơ.
- Thực hiện việc thế chấp QSDĐ, QSH nhà ở, thời gian trả hồ sơ trong ngày sau khi nhận đủ hồ sơ.
- Xác nhận tài sản có trên đất, thời gian trả hồ sơ trong ngày sau khi nhận đủ hồ sơ.
- Đề nghị cấp phép xây dựng, thời gian trả hồ sơ trong ngày, sau khi nhận đủ hồ sơ.
- Phối hợp với các công chức khác để giải quyết đơn thư của công dân thuộc lĩnh vực đất đai.
3. Công chức Tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm:
Thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực hộ tịch, tư pháp theo quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ - BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn và các nhiệm vụ sau:
- Hướng dẫn, tiếp tổ chức, công dân đến liên hệ về những công việc thuộc lĩnh vực hộ tịch.
- Giải quyết hồ sơ hộ tịch do công dân yêu cầu, sau đó chuyển sang Văn phòng – TK trả kết quả
- Phối hợp với các công chức khác để giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực Hộ tịch đối với các trường hợp liên quan đến nội dung công việc của nhiều công chức.
Tiếp nhận đơn thư khiếu nại của công dân, trình chủ tịch UBND xã phân công, xếp thời gian giải quyết
4. Công chức Trưởng Công an
Thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Hộ khẩu, nhân khẩu, nhân sự theo quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ - BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn và các nhiệm vụ sau:
- Hướng dẫn, tiếp tổ chức, công dân đến liên hệ về những công việc thuộc lĩnh vực Hộ khẩu, nhân khẩu, nhân sự, cư trú và các công việc khác trong lĩnh vực an ninh trật tự.
- Xử lý giải quyết các hồ sơ thuộc lĩnh vực hộ tịch, Hộ khẩu, nhân khẩu, nhân sự, sau đó trả kết quả cho tổ chức, công dân, viết phiếu thu phí, lệ phí đúng theo quy định.
- Phối hợp với công chức Tư pháp – Hộ tịch giải quyết các công việc liên quan đến đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.
5. Công chức Chính sách – xã hội
Thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chính sách – xã hội theo quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ - BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn và các nhiệm vụ sau:
Nhận hồ sơ và trả kết quả sau 08 đến 10 ngày đối với hồ sơ sửa thẻ bảo hiểm Y tế.
Nhận hồ sơ và trả kết quả sau 15 ngày đối với hồ sơ tăng mới thẻ Bảo hiểm Y tế.
Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; nắm số lượng và tình hình các đối tượng chính sách lao động - thương binh và xã hội.
Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình Uỷ ban nhân dân xã giải quyết theo thẩm quyền.
Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao động, thương binh và xã hội..
Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; quản lý nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ và bảo trợ xã hội, việc nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng.
6. Các cán bộ, công chức khác thuộc UBND xã có trách nhiệm:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, xử lý, trình Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã ký giải quyết đối với các hồ sơ do công chức Văn phòng - Thống kê của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển tới.
Trường hợp được tham gia ý kiến với việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, các cán bộ, công chức khác thì có trách nhiệm xem xét trả lời không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu quá thời hạn trên mà không có ý kiến, thì coi như đồng ý.
Tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả trong quá trình xử lý các công việc có liên quan, đảm bảo đúng thời gian quy định.
CHƯƠNG III
Những quy định cụ thể
Điều 10: Công việc thuộc các lĩnh vực sau đây được giải quyết theo cơ chế “Một cửa” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
1. Xây dựng nhà ở.
2. Đất đai.
3. Tư pháp - Hộ tịch.
4. Chứng thực.
5. Hộ khẩu, nhân khẩu
6. Chính sách- XH
7. Những lĩnh vực công việc khác thuộc thẩm quyền của UBND xã
Điều 11. Về thời gian làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Buổi sáng :Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00
Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
- Thời gian còn lại trong ngày dùng để nghiên cứu các văn bản, sắp xếp hồ sơ, chuyển đến các bộ phận có liên quan để tổng hợp giải quyết, kiểm kê phí, lệ phí đã thu để nộp vào ngân sách xã.
CHƯƠNG IV
Quy trình, thủ tục, hồ sơ hành chính Giải quyết theo cơ chế - Một cửa
Điều 12. Mọi quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, phí và lệ phí được niêm yết công khai tại phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Điều 13. Quy định về việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết và giao trả hồ sơ:
1. Tiếp nhận hồ sơ:
Khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân; công chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra kỹ các loại giấy tờ cần thiết của từng loại hồ sơ, hướng dẫn cho tổ chức, công dân kê khai, bổ sung (nếu thiếu).
Sau khi kiểm tra, nếu hồ sơ đã đúng với nội dung và đủ số lượng các loại giấy tờ theo quy định thì công chức viết phiếu nhận hồ sơ (mẫu 1).
2. Xử lý, giải quyết hồ sơ:
Công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp xử lý hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã giải quyết, nhận lại kết quả đã giải quyết, trả lại cho tổ chức, công dân, tiến hành thu phí và lệ phí theo quy định.
Trường hợp việc giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, công chức khác thuộc UBND xã, thì công chức phụ trách hồ sơ phải trực tiếp liên hệ với cán bộ, công chức khác để giải quyết và hoàn thành các thủ tục cần thiết.
Trường hợp việc giải quyết hồ sơ của Tổ chức, công dân không thuộc các quy định tại điểm 1,2,3,4 của Điều 10 Quy chế này, thì công chức văn phòng – Thống kê tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân, viết phiếu chuyển tới cán bộ công chức khác có liên quan (mẫu 2).
Các cán bộ công chức khác có trách nhiệm xử lý hồ sơ theo chức năng, nhiệm vụ, trình chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã giải quyết, nhận lại kết quả giải quyết, chuyển lại để công chức Văn phòng - Thống kê trả lại kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân, tiến hành thu phí, lệ phí theo quy đinh (nếu có).
3. Thẩm quyền ký giải quyết hồ sơ:
Đối với những loại hồ sơ theo quy chế làm việc của UBND xã quy định thuộc thẩm quyền ký giải quyết của chủ tịch UBND xã, thì Chủ tịch UBND xã ký giải quyết, sau đó chuyển lại công chức phụ trách hồ sơ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Đối với những loại hồ sơ theo quy chế làm việc của UBND xã quy định thuộc thẩm quyền ký giải quyết của Phó chủ tịch UBND xã phụ trách thì Phó chủ tịch UBND xã phụ trách ký giải quyết sau đó chuyển lại cho công chức phụ trách hồ sơ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Đối với loại hồ sơ không thuộc thẩm quyền ký giải quyết của UBND xã nhưng thuộc trách nhiệm tiếp nhận của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được quy định tại bản quy định tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế “Một cửa” tại UBND xã thì công chức thuộc lĩnh vực nào có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ của lĩnh vực đó để chuyển cho các cơ quan chuyên môn của UBND xã để giải quyết.
4. Giao trả hồ sơ:
Sau khi nhận hồ sơ đã giải quyết UBND xã, công chức phụ trách hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trực tiếp đến công chức Văn phòng - Thống kê thuộc UBND xã để đóng dấu và trả hồ sơ đã giải quyết cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn, viết phiếu thu phí, Lệ phí theo quy định và vào sổ theo dõi (mẫu 3), hoặc chuyển tiếp đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.
Điều 14. Trường hợp không thể giải quyết hồ sơ theo đúng thời gian quy định như đã hẹn, thì công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm giải thích cho tổ chức, công dân biết lý do và hẹn lại thời gian trả kết quả.
CHƯƠNG V
Xử lý vi phạm
Điều 15. Trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu công chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các cán bộ công chức khác thuộc UBND xã thiếu tinh thần trách nhiệm, hoặc cố ý làm trái các quy định của Pháp luật và Quy chế này, thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của Pháp luật.
Tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết công việc phải chấp hành các quy định của cơ quan hành chính Nhà nước về việc bảo đảm trật tự, an ninh, thực hiện theo đúng quy định của quy chế này, và các văn bản Pháp luật khác; Khi phát hiện thấy những dấu hiệu gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của công chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì cần báo ngay với chủ tịch UBND xã hoặc cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG VI
Điều khoản thi hành
Điều 16. Các thành viên của UBND xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các cán bộ, công chức thuộc UBND xã tổ chức thực hiện quy chế này.
Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu thấy có vướng mắc hoặc cần góp ý bổ sung, điều chỉnh thì báo cáo chủ tịch UBND xã xem xét giải quyết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHLê Xuân Phượng

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Thiệu Phú

Đăng lúc: 12/10/2018 (GMT+7)
100%

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Thiệu Phú

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THIỆU PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01 /QĐ-UBND Thiệu phú,, ngày 02 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Thiệu Phú


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN XÃ THIỆU PHÚ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Xét đề nghị của công chức Văn phòng - Thống kê xã Thiệu Phú.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Thiệu Phú gồm 6 Chương và 16 Điều.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Công chức Văn phòng- Thống kê, Địa chính, Tư pháp - Hộ tịch; Công an, Chính sách -XH, cán bộ, công chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- TT Đảng ủy, HĐND (BC);
- Như điều 3( QĐ)
- Cán bộ công chức có liên quan;
- Lưu: VPUBND.

Lê Xuân Phượng


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THIỆU PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
thuộc UBND xã Thiệu Phú

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /QĐ - UBND
ngày 8 tháng 8 năm 2017 của UBND xã Thiệu Phú

CHƯƠNG I
Những quy định chung
Điều 1. Quy chế này được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã và những yêu cầu để thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “Một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.
Điều 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã (sau đây gọi tắt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) có nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn tổ chức, công dân đến liên hệ về những công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của UBND xã, nhận hồ sơ đã đủ thủ tục theo quy định, viết giấy nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Điều 3. Tổ chức, công dân có yêu cầu giải quyết những công việc thuộc quy định tại điều 10 Quy chế này chỉ liên hệ với công chức phụ trách lĩnh vực, công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Trường hợp tổ chức, công dân có yêu cầu giải quyết những công việc không thuộc các lĩnh vực quy định tại điểm 1,2,3,4 của Điều 10 Quy chế này, thì liên hệ nộp hồ sơ trực tiếp cho công chức Văn phòng - Thống kê tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận những hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định đã được niêm yết công khai tại UBND xã.
Công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn chỉnh những hồ sơ chưa đẩy đủ theo quy định.
Công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, công dân, có yêu cầu giải quyết công việc tại phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (không tiếp nhận hồ sơ và giải quyết công việc cho tổ chức, công dân ở nhà riêng).
Điều 4. Trong quá trình thực hiện, nếu có văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thay đổi hoặc điều chỉnh các quy phạm có liên quan đến Quy định này thì UBND cấp xã và các cơ quan liên quan có trách nhiệm áp dụng văn bản mới ban hành; niêm yết công khai các quy định mới tại nơi tiếp nhận hồ sơ.
Điều 5. Thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được quy định trong bản Quy định này là thời gian làm việc (không kể ngày nghỉ hằng tuần, lễ, tết), được tính kể từ ngày bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Khuyến khích cán bộ, công chức cải tiến lề lối làm việc để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn so với mức thời hạn giải quyết đã được quy định.
Điều 6. Cán bộ, công chức thuộc UBND xã không được tự đặt thêm thủ tục hành chính ngoài Quy định này; không được sử dụng thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính làm điều kiện để vận động thu ngân sách ngoài quy định hoặc thực hiện các giao dịch khác
CHƯƠNG II
Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Điều 7. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc UBND xã gồm các công chức, cán bộ không chuyên trách được UBND xã quyết định phân công đến làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc UBND xã.
Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của thường trực UBND xã.
Điều 8. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có những nhiệm vụ sau đây:
1. Tiếp tổ chức, công dân tại phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi họ có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi thẩm quyền của UBND xã.
2. Hướng dẫn tổ chức, công dân trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định. Việc hướng dẫn này được thực hiện theo nguyên tắc, theo đúng quy định đã niêm yết công khai.
3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, viết phiếu nhận hồ sơ (mẫu1), vào sổ theo dõi (mẫu 3).
Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh.
Trường hợp hồ sơ của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, công dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.
4. Xử lý hồ sơ của tổ chức, công dân theo phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình.
Trường hợp hồ sơ của tổ chức, công dân có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của các cán bộ, công chức khác, công chức phụ trách hồ sơ chủ động phối hợp với các cán bộ công chức khác để xử lý hồ sơ.
Sau khi xử lý hồ sơ của Tổ chức, công dân xong, trình Chủ tịch UBND hoặc phó chủ tịch UBND xã giải quyết.
5. Nhận lại kết quả đã giải quyết, trả lại cho tổ chức, công dân và viết phiếu thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).
Điều 9. Trách nhiệm của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các cán bộ, công chức khác thuộc UBND xã.
1. Công chức Văn Phòng - Thống kê có trách nhiệm:
Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ - BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành các quy định, tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và các nhiệm vụ sau:
a. Căn cứ các quy định của Pháp luật, tiếp nhận những hồ sơ về các lĩnh vực không thuộc quy định tại điểm 1,2,3,4 của Điều 10 Quy chế này và chuyển cho cán bộ, công chức khác có liên quan thuộc UBND xã để xử lý, viết phiếu chuyển hồ sơ (mẫu 2), sau đó nhận lại kết quả đã giải quyết trả lại cho tổ chức, công dân, viết phiếu thu phí, lệ phí (nếu có).
b. Giúp chủ tịch UBND xã.
- Theo dõi, tổng hợp tiếp nhận, giải quyết, trả lại hồ sơ của công chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Là đầu mối phối hợp với các cán bộ, công chức khác thuộc UBND xã kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc xảy ra. Đặc biệt đối với những hồ sơ liên quan đến nội dung công việc của nhiều công chức.
2. Công chức Địa chính có trách nhiệm:
Thực hiện các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực đất đai, theo quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ - BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và các nhiệm vụ sau:
- Thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho QSD đất: Sau khi nhận đủ hồ sơ, thời gian trả hồ sơ hẹn 03 ngày sau
- Thực hiện việc đề nghị cấp đổi, cấp lại khi bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Sau khi nhận đủ hồ sơ, thời gian trả hồ sơ hẹn 05 ngày sau.
- Thực hiện việc cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ do sai sót trong giấy CNQSDĐ đã được cấp, thời gian trả hẹn 03 ngày sau
- Thực hiện việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất thời gian là 03 ngày, sau khi nhận đủ hồ sơ.
- Thực hiện việc thế chấp QSDĐ, QSH nhà ở, thời gian trả hồ sơ trong ngày sau khi nhận đủ hồ sơ.
- Xác nhận tài sản có trên đất, thời gian trả hồ sơ trong ngày sau khi nhận đủ hồ sơ.
- Đề nghị cấp phép xây dựng, thời gian trả hồ sơ trong ngày, sau khi nhận đủ hồ sơ.
- Phối hợp với các công chức khác để giải quyết đơn thư của công dân thuộc lĩnh vực đất đai.
3. Công chức Tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm:
Thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực hộ tịch, tư pháp theo quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ - BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn và các nhiệm vụ sau:
- Hướng dẫn, tiếp tổ chức, công dân đến liên hệ về những công việc thuộc lĩnh vực hộ tịch.
- Giải quyết hồ sơ hộ tịch do công dân yêu cầu, sau đó chuyển sang Văn phòng – TK trả kết quả
- Phối hợp với các công chức khác để giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực Hộ tịch đối với các trường hợp liên quan đến nội dung công việc của nhiều công chức.
Tiếp nhận đơn thư khiếu nại của công dân, trình chủ tịch UBND xã phân công, xếp thời gian giải quyết
4. Công chức Trưởng Công an
Thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Hộ khẩu, nhân khẩu, nhân sự theo quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ - BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn và các nhiệm vụ sau:
- Hướng dẫn, tiếp tổ chức, công dân đến liên hệ về những công việc thuộc lĩnh vực Hộ khẩu, nhân khẩu, nhân sự, cư trú và các công việc khác trong lĩnh vực an ninh trật tự.
- Xử lý giải quyết các hồ sơ thuộc lĩnh vực hộ tịch, Hộ khẩu, nhân khẩu, nhân sự, sau đó trả kết quả cho tổ chức, công dân, viết phiếu thu phí, lệ phí đúng theo quy định.
- Phối hợp với công chức Tư pháp – Hộ tịch giải quyết các công việc liên quan đến đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.
5. Công chức Chính sách – xã hội
Thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chính sách – xã hội theo quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ - BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn và các nhiệm vụ sau:
Nhận hồ sơ và trả kết quả sau 08 đến 10 ngày đối với hồ sơ sửa thẻ bảo hiểm Y tế.
Nhận hồ sơ và trả kết quả sau 15 ngày đối với hồ sơ tăng mới thẻ Bảo hiểm Y tế.
Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; nắm số lượng và tình hình các đối tượng chính sách lao động - thương binh và xã hội.
Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình Uỷ ban nhân dân xã giải quyết theo thẩm quyền.
Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao động, thương binh và xã hội..
Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; quản lý nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ và bảo trợ xã hội, việc nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng.
6. Các cán bộ, công chức khác thuộc UBND xã có trách nhiệm:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, xử lý, trình Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã ký giải quyết đối với các hồ sơ do công chức Văn phòng - Thống kê của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển tới.
Trường hợp được tham gia ý kiến với việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, các cán bộ, công chức khác thì có trách nhiệm xem xét trả lời không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu quá thời hạn trên mà không có ý kiến, thì coi như đồng ý.
Tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả trong quá trình xử lý các công việc có liên quan, đảm bảo đúng thời gian quy định.
CHƯƠNG III
Những quy định cụ thể
Điều 10: Công việc thuộc các lĩnh vực sau đây được giải quyết theo cơ chế “Một cửa” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
1. Xây dựng nhà ở.
2. Đất đai.
3. Tư pháp - Hộ tịch.
4. Chứng thực.
5. Hộ khẩu, nhân khẩu
6. Chính sách- XH
7. Những lĩnh vực công việc khác thuộc thẩm quyền của UBND xã
Điều 11. Về thời gian làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Buổi sáng :Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00
Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
- Thời gian còn lại trong ngày dùng để nghiên cứu các văn bản, sắp xếp hồ sơ, chuyển đến các bộ phận có liên quan để tổng hợp giải quyết, kiểm kê phí, lệ phí đã thu để nộp vào ngân sách xã.
CHƯƠNG IV
Quy trình, thủ tục, hồ sơ hành chính Giải quyết theo cơ chế - Một cửa
Điều 12. Mọi quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, phí và lệ phí được niêm yết công khai tại phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Điều 13. Quy định về việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết và giao trả hồ sơ:
1. Tiếp nhận hồ sơ:
Khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân; công chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra kỹ các loại giấy tờ cần thiết của từng loại hồ sơ, hướng dẫn cho tổ chức, công dân kê khai, bổ sung (nếu thiếu).
Sau khi kiểm tra, nếu hồ sơ đã đúng với nội dung và đủ số lượng các loại giấy tờ theo quy định thì công chức viết phiếu nhận hồ sơ (mẫu 1).
2. Xử lý, giải quyết hồ sơ:
Công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp xử lý hồ sơ, trình Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã giải quyết, nhận lại kết quả đã giải quyết, trả lại cho tổ chức, công dân, tiến hành thu phí và lệ phí theo quy định.
Trường hợp việc giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, công chức khác thuộc UBND xã, thì công chức phụ trách hồ sơ phải trực tiếp liên hệ với cán bộ, công chức khác để giải quyết và hoàn thành các thủ tục cần thiết.
Trường hợp việc giải quyết hồ sơ của Tổ chức, công dân không thuộc các quy định tại điểm 1,2,3,4 của Điều 10 Quy chế này, thì công chức văn phòng – Thống kê tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân, viết phiếu chuyển tới cán bộ công chức khác có liên quan (mẫu 2).
Các cán bộ công chức khác có trách nhiệm xử lý hồ sơ theo chức năng, nhiệm vụ, trình chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã giải quyết, nhận lại kết quả giải quyết, chuyển lại để công chức Văn phòng - Thống kê trả lại kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân, tiến hành thu phí, lệ phí theo quy đinh (nếu có).
3. Thẩm quyền ký giải quyết hồ sơ:
Đối với những loại hồ sơ theo quy chế làm việc của UBND xã quy định thuộc thẩm quyền ký giải quyết của chủ tịch UBND xã, thì Chủ tịch UBND xã ký giải quyết, sau đó chuyển lại công chức phụ trách hồ sơ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Đối với những loại hồ sơ theo quy chế làm việc của UBND xã quy định thuộc thẩm quyền ký giải quyết của Phó chủ tịch UBND xã phụ trách thì Phó chủ tịch UBND xã phụ trách ký giải quyết sau đó chuyển lại cho công chức phụ trách hồ sơ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Đối với loại hồ sơ không thuộc thẩm quyền ký giải quyết của UBND xã nhưng thuộc trách nhiệm tiếp nhận của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được quy định tại bản quy định tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế “Một cửa” tại UBND xã thì công chức thuộc lĩnh vực nào có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ của lĩnh vực đó để chuyển cho các cơ quan chuyên môn của UBND xã để giải quyết.
4. Giao trả hồ sơ:
Sau khi nhận hồ sơ đã giải quyết UBND xã, công chức phụ trách hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trực tiếp đến công chức Văn phòng - Thống kê thuộc UBND xã để đóng dấu và trả hồ sơ đã giải quyết cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn, viết phiếu thu phí, Lệ phí theo quy định và vào sổ theo dõi (mẫu 3), hoặc chuyển tiếp đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.
Điều 14. Trường hợp không thể giải quyết hồ sơ theo đúng thời gian quy định như đã hẹn, thì công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm giải thích cho tổ chức, công dân biết lý do và hẹn lại thời gian trả kết quả.
CHƯƠNG V
Xử lý vi phạm
Điều 15. Trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu công chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các cán bộ công chức khác thuộc UBND xã thiếu tinh thần trách nhiệm, hoặc cố ý làm trái các quy định của Pháp luật và Quy chế này, thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của Pháp luật.
Tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết công việc phải chấp hành các quy định của cơ quan hành chính Nhà nước về việc bảo đảm trật tự, an ninh, thực hiện theo đúng quy định của quy chế này, và các văn bản Pháp luật khác; Khi phát hiện thấy những dấu hiệu gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của công chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì cần báo ngay với chủ tịch UBND xã hoặc cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG VI
Điều khoản thi hành
Điều 16. Các thành viên của UBND xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các cán bộ, công chức thuộc UBND xã tổ chức thực hiện quy chế này.
Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu thấy có vướng mắc hoặc cần góp ý bổ sung, điều chỉnh thì báo cáo chủ tịch UBND xã xem xét giải quyết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHLê Xuân Phượng

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT