Bài tuyên truyền về chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Đăng lúc: 16/10/2018 (GMT+7)
100%

Bài tuyên truyền về chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ

để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Kính thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thiệu Phú!

Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị định 64-CP của Chính phủ về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp đã đạt được những kết quả quan trọng, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đã tăng lên, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, ổn định an ninh lương thực trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Ruộng đất giao đến hộ phân tán, manh mún; việc áp dụng cơ giới hóa và khoa học công nghệ cao vào sản xuất gặp nhiều khó khăn; năng suất lao động thấp, giá thành sản phẩm cao, sức cạnh tranh kém; sản xuất nông nghiệp bấp bênh, một bộ phận nông dân không còn thiết tha với sản xuất nông nghiệp; diện tích bỏ hoang ngày càng tăng do nhân dân đi làm ăn xa nhiều đặc biệt là làng Đỉnh Tân....

Để xóa bỏ tình trạng manh mún về ruộng đất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa đồng bộ, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã và đang được quan tâm thực hiện. Qua hai lần chuyển đổi ruộng đất theo tinh thần Nghị quyết 2B- NQ/HU Ngày 17 tháng 10 năm 1997, của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa khóa XV “Về việc vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn”; Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 16 tháng 4 năm 2007 của BCH Đảng bộ huyện khóa XVII “về cuộc vận động chuyển đổi ruộng đất lần thứ 2”. Trong 2 lần thực hiện chuyển đổi ruộng đất vẫn còn một số hạn chế: Số thửa bình quân trên hộ là 1,8 thửa/hộ; diện tích bình quân 1.200m²/thửa.

Chính vì vậy Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 30/8/2016, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU về tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ tạo tiền đề để xây dựng các vùng chuyên canh, đưa cơ giới, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo thuận lợi cho việc liên kết giữa các hộ nông dân và giữa nông dân với doanh nghiệp, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nông sản, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Vềphạm vi:Chuyển đổi ruộng đất ở các xứ đồng quy hoạch sản xuất nông nghiệp ổn định, không dồn thửa đổi ruộng ở những vùng quy hoạch đất phi nông nghiệp và vùng đã hình thành các trang trại phù hợp quy hoạch.

Về nguyên tắc:Chuyển đổi ruộng đất phải tuân thủ Luật Đất đai và các văn bản pháp luật hiện hành. Giữ nguyên số khẩu và diện tích đã được giao theo Nghị định số 64 để làm căn cứ chuyển đổi ruộng đất.

Các biến động giảm về đất đai như: Nhà nước thu hồi đất, chuyển nhượng, cho, tặng quyền sử dụng đất và các biến động tăng về đất đai như: Nhận, cho, tặng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp được đưa vào cân đối để dồn thửa đổi ruộng.

Chuyển đổi ruộng đất phải gắn với quy hoạch lại đồng ruộng và quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đảm bảo các thửa ruộng sau chuyển đổi ruộng đất đều tiếp giáp với đường giao thông nội đồng; Quy hoạch lại đồng ruộng và phương án chuyển đổi ruộng đất phải được bàn bạc đảm bảo đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Lấy thôn làm đơn vị xây dựng phương án chuyển đổi. Người được giao đất ở thôn nào sẽ tham gia chuyển đổi ruộng đất ở thôn đó.

Chuyển đổi ruộng đất là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Làm tốt công tác chuyển đổi ruộng đất sẽ mang lại lợi ích cho từng hộ nông dân, là biện pháp rất thiết thực xây dựng nông thôn mới, tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, góp phần nâng cao đời sống nông dân.

Để chuyển đổi ruộng đất thành công, cấp ủy Đảng tăng cường vai trò lãnh đạo, chính quyền phải xây dựng kế hoạch, đầu tư kinh phí, xây dựng phương án và tổ chức thực hiện, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý vào các công việc có liên quan. Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn phải chủ động vào cuộc, tham gia góp ý vớichính quyền trong công tác chuyển đổi ruộng đất và tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự nguyện tham gia nhóm hộ. Từng cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên các đoàn thể nhân dân phải gương mẫu tự giác tham gia chuyển đổi ruộng đất. Vì sự phát triển nông nghiệp bền vững, tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Tin: Văn hóa – thông tin

Bài tuyên truyền về chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Đăng lúc: 16/10/2018 (GMT+7)
100%

Bài tuyên truyền về chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ

để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Kính thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thiệu Phú!

Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị định 64-CP của Chính phủ về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp đã đạt được những kết quả quan trọng, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đã tăng lên, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, ổn định an ninh lương thực trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Ruộng đất giao đến hộ phân tán, manh mún; việc áp dụng cơ giới hóa và khoa học công nghệ cao vào sản xuất gặp nhiều khó khăn; năng suất lao động thấp, giá thành sản phẩm cao, sức cạnh tranh kém; sản xuất nông nghiệp bấp bênh, một bộ phận nông dân không còn thiết tha với sản xuất nông nghiệp; diện tích bỏ hoang ngày càng tăng do nhân dân đi làm ăn xa nhiều đặc biệt là làng Đỉnh Tân....

Để xóa bỏ tình trạng manh mún về ruộng đất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa đồng bộ, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã và đang được quan tâm thực hiện. Qua hai lần chuyển đổi ruộng đất theo tinh thần Nghị quyết 2B- NQ/HU Ngày 17 tháng 10 năm 1997, của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa khóa XV “Về việc vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn”; Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 16 tháng 4 năm 2007 của BCH Đảng bộ huyện khóa XVII “về cuộc vận động chuyển đổi ruộng đất lần thứ 2”. Trong 2 lần thực hiện chuyển đổi ruộng đất vẫn còn một số hạn chế: Số thửa bình quân trên hộ là 1,8 thửa/hộ; diện tích bình quân 1.200m²/thửa.

Chính vì vậy Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 30/8/2016, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU về tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ tạo tiền đề để xây dựng các vùng chuyên canh, đưa cơ giới, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo thuận lợi cho việc liên kết giữa các hộ nông dân và giữa nông dân với doanh nghiệp, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nông sản, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Vềphạm vi:Chuyển đổi ruộng đất ở các xứ đồng quy hoạch sản xuất nông nghiệp ổn định, không dồn thửa đổi ruộng ở những vùng quy hoạch đất phi nông nghiệp và vùng đã hình thành các trang trại phù hợp quy hoạch.

Về nguyên tắc:Chuyển đổi ruộng đất phải tuân thủ Luật Đất đai và các văn bản pháp luật hiện hành. Giữ nguyên số khẩu và diện tích đã được giao theo Nghị định số 64 để làm căn cứ chuyển đổi ruộng đất.

Các biến động giảm về đất đai như: Nhà nước thu hồi đất, chuyển nhượng, cho, tặng quyền sử dụng đất và các biến động tăng về đất đai như: Nhận, cho, tặng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp được đưa vào cân đối để dồn thửa đổi ruộng.

Chuyển đổi ruộng đất phải gắn với quy hoạch lại đồng ruộng và quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đảm bảo các thửa ruộng sau chuyển đổi ruộng đất đều tiếp giáp với đường giao thông nội đồng; Quy hoạch lại đồng ruộng và phương án chuyển đổi ruộng đất phải được bàn bạc đảm bảo đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Lấy thôn làm đơn vị xây dựng phương án chuyển đổi. Người được giao đất ở thôn nào sẽ tham gia chuyển đổi ruộng đất ở thôn đó.

Chuyển đổi ruộng đất là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Làm tốt công tác chuyển đổi ruộng đất sẽ mang lại lợi ích cho từng hộ nông dân, là biện pháp rất thiết thực xây dựng nông thôn mới, tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, góp phần nâng cao đời sống nông dân.

Để chuyển đổi ruộng đất thành công, cấp ủy Đảng tăng cường vai trò lãnh đạo, chính quyền phải xây dựng kế hoạch, đầu tư kinh phí, xây dựng phương án và tổ chức thực hiện, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý vào các công việc có liên quan. Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn phải chủ động vào cuộc, tham gia góp ý vớichính quyền trong công tác chuyển đổi ruộng đất và tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự nguyện tham gia nhóm hộ. Từng cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên các đoàn thể nhân dân phải gương mẫu tự giác tham gia chuyển đổi ruộng đất. Vì sự phát triển nông nghiệp bền vững, tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Tin: Văn hóa – thông tin

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT