BÁO CÁO Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Xã Thiệu Phú

Đăng lúc: 06/01/2023 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THIỆU PHÚ
Số: 381 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thiệu Phú , ngày 30 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếpcận pháp luật

trên địa bàn Xã Thiệu Phú

Khái quát đặc điểm, tình hình

Thiệu Phú là xã có tổng diện tích tự nhiên 653,38 ha , Phía đông giáp xã Thiệu Duy, Phía tây giáp xã Thiệu Phúc , Phía nam giáp Thị trấn Thiệu Hóa Thiệu Phía bắc giáp Xã Thiệu Công và Xã Thiệu Long.Ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp theo cơ cấu Nông nghiệp chiếm: 26 %, Công nghiệp- xây dựng: 34% , Dịch vụ- thương mại: 40%. Nhân dân và cán bộ nhất trí đồng thuận chung - xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây không có các vụ việc lớn về mất AN- TT xã hội diễn ra, không có khiếu kiện kéo dài và vụ kiện đông người diễn ra. Trong xã có 6 thôn và xã thuộc xã loại II.

- Thuận lợi: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của cấp ủy và chính quyền sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua; vận dụng bằng nhiều hình thức phù hợp với từng ngành và địa phương; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đưa nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từ đó kết quả đạt được khá tốt. Đặc biệt được sự quan Ban chấp hành Đảng uỷ xã, cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, sáng tạo nhiều phương pháp tuyên truyền các văn bản luật , nghị định ...có hiệu lực pháp luật để người dân hiểu và chấp hành.

- Khó khăn: Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương nhiều lúc còn chậm so với kế hoạch đề ra; hoạt động của các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL của xã hoạt động chưa đều

- Công tác phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể có một số mặt chưa được đồng bộ, còn nặng về công tác chuyên môn.

- Trình độ, năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở chưa được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tuyên truyền . Hình thức tuyên truyền chủ yếu là trên hệ thống truyền thanh, lồng ghép tại các hội nghị và qua câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật.

- Việc hỗ trợ kinh phí và trang bị phương tiện, tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu

I.Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận phápluật

1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

Căn cứ kế hoạch tuyên truyền Phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND huyện Thiệu Hóa,UBND xã đã ban hành kết hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật qua đó địa phương căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo tinh thần nội dung của kế hoạch đề ra.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Hội đồng phối hợp PBGDPL xã, các ban, ngành, đoàn thể xã và 6 thôn,tập trung tuyên truyền những chủ trương,đường lối của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước;các nội dung tuyên truyền, phổ biến các tài liệu pháp luật như: Hiến pháp, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai,luật Hộ tịch, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân,… Ngoài ra, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến đời sống thiết thực của nhân dân ở địa phương như: chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch, hộ khẩu, các quy trình chuyển nhượng, tặng cho QSD đất, quy định về mức thu lệ phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các ban ngành trong xã có sự chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng như: tuyên truyền qua các cuộc hội nghị triển khai phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; thông qua việc lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thôn; Thực hiện thường xuyên Chuyên mục “Pháp luật và chính sách” được 2 kỳ phát sóng/Tuần; Luật sửa đổi bổ sung một điều luật Bảo hiểm y tế,Luật hôn nhân và gia đình, Luật đầu tư công,Luật xây dựng,Luật bảo vệ môi trường,Luật Doanh nghiệp; Luật Trẻ em… Ngoài tuyên truyền còn phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng mở các lớp tuyên truyền pháp luật lồng ghép với lớp triển khai khoa học kỹ thuật cho nhân dân hoặc nội dung sinh hoạt của chi hội ở 6 thôn. Câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật được các thành viên câu lạc bộ tham gia qua đó tuyên truyên truyền vận động nhân nhân thực hiện các đường lối chính sách pháp luật của nhà nước.Công tác thực hiện hương ước tại xã có tổng số 6 thôn, Hương ước đều có những nội dung quy định mỗi hộ gia đình phải thực hiện những vấn đề về xã hội, tập quán xử sự mang ý nghĩa đạo lý tốt đẹp của mỗi con người, tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng năng suất sản xuất, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, thực hiện kế họach hóa gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường,xây dựng Đảng,xây dựng chính quyền, giữ gìn trật tự an ninh thôn, xóm, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng thôn nông thôn mới,…

2. kết Quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí

a) Đối với tiêu chí 1:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10/10 điểm.

b) Đối với tiêu chí 2

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 6/6 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/6 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0:0/6 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 30/30 điểm.

c) Đối với tiêu chí 3:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/03 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 14/15 điểm.

d) Đối với tiêu chí 4:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/05 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 16/20 điểm.

đ) Đối với tiêu chí 5:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 00/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/04 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 25/25 điểm.

3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.

b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 95/100 điểm (sau khi làm tròn).

c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được ……/03 điều kiện.

II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục

1. Thuận lợi:

Đựơc sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện Thiệu hoá. Đặc biệt là sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng uỷ, thường trực HĐND, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã quan tâm và nỗ lực của các cán bộ, công chức xã đồng lòng tuyên truyền pháp luật một cách kịp thời và đầy đủ,cùng với thời kỳ công nghệ thông tin phát triển,nên kiến thức pháp luật trong nhân dân được nâng lên.Nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng thành công các tiêu trí xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022

2. Khó khăn:

Tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở là một nhiệm vụ mới và quan trọng nên gặp không ít khó khăn,công tác triển khai,đánh giá còn chậm. Nhận thức của một số cán bộ chưa sâu,công tác chỉ đạo chưa cương quyết, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan chưa chặt chẽ. Nguồn lực để đảm bảo thực hiện tiếp cận pháp luật như đội ngũ công chức thực thi pháp luật chưa đảm bảo. Việc chấm điểm,đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân mới được thực hiện ở cán bộ,công chức,và các thôn được giao theo dõi từng mảng công việc cụ thể.

3. Đề xuất kiến nghị

Để điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn xã trong thời gian tới đạt kết quả tốt UBND xã kiến nghị các giải pháp sau:

Thứ nhất,tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức mô hình phù hợp như:Tuyên truyền bằng chuyên mục pháp lụât 2 lần/Tuần,các văn bản pháp luật hoặc các thủ tục hành chính liên quan đến sinh hoạt cộng đồng,xây dựng nhiều mô hình, nhiều câu lạc bộ tuyên truyền và tiếp cận pháp luật nên in tờ gấp, tờ rơi, nội dung ngắn gọn dễ cập nhật tạo điều kiện trong công tác tuyên truyền.

Thứ hai,công khai minh bạch công tác đánh giá tiếp cận pháp luật: Việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật có vai trò quan trọng đối với địa phương trong quá trình quản lý, điều hành nhà nước ở địa phương, đồng thời là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân của đơn vị.

Thứ ba,tăng cường vai trò chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá tiếp cận pháp luât ,tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, thực hiện khen thưởng, xử lý vi phạm, không phô trương, chạy đua, đánh giá không đúng với các tiêu chí đề ra.Việc đánh gía tiếp cận pháp luật của người dân cần gắn với an ninh, chính trị, an toàn xã hội; tình hình vi phạm pháp luật và đời sống của người dân.Chú trọng đến các văn bản, lĩnh vực có nội dung thiết thực, liên quan đến quyền, lợi ích của người dân như đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự, Xử lý vi phạm hành chính ,bình đẳng giới và các hương ước tại khu dân cư.

Thứ tư,tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức xã.Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động cơ quan hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước.

III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện

1.Mục tiêu thực hiện

Trong những năm tiếp theo UBND xã tiếp tục chỉ đạo hội đồng PHPBGDPL phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng mô hình pháp luật để các hội viên của các ngành, các đoàn thể, và nhân dân tham gia tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật.

2. Kế hoạch thực hiện; cần thực hiện tốt nội dung chỉ tiêu của các tiêu chí đảm bảo xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

IV. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Phú kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định công nhận xã Thiệu Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Kèm theo báo cáo này gồm có:

1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;

2. Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu có);

3. Tài liệu hồ sơ minh chứng các chỉ tiêu, tiêu chí.


Nơi nhận:
- UBND huyện Thiệu Hóa (b/c)
- ĐU xã (b/c)
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH

Hoàng Ngọc Linh

BÁO CÁO Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Xã Thiệu Phú

Đăng lúc: 06/01/2023 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THIỆU PHÚ
Số: 381 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thiệu Phú , ngày 30 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếpcận pháp luật

trên địa bàn Xã Thiệu Phú

Khái quát đặc điểm, tình hình

Thiệu Phú là xã có tổng diện tích tự nhiên 653,38 ha , Phía đông giáp xã Thiệu Duy, Phía tây giáp xã Thiệu Phúc , Phía nam giáp Thị trấn Thiệu Hóa Thiệu Phía bắc giáp Xã Thiệu Công và Xã Thiệu Long.Ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp theo cơ cấu Nông nghiệp chiếm: 26 %, Công nghiệp- xây dựng: 34% , Dịch vụ- thương mại: 40%. Nhân dân và cán bộ nhất trí đồng thuận chung - xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây không có các vụ việc lớn về mất AN- TT xã hội diễn ra, không có khiếu kiện kéo dài và vụ kiện đông người diễn ra. Trong xã có 6 thôn và xã thuộc xã loại II.

- Thuận lợi: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của cấp ủy và chính quyền sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua; vận dụng bằng nhiều hình thức phù hợp với từng ngành và địa phương; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đưa nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từ đó kết quả đạt được khá tốt. Đặc biệt được sự quan Ban chấp hành Đảng uỷ xã, cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, sáng tạo nhiều phương pháp tuyên truyền các văn bản luật , nghị định ...có hiệu lực pháp luật để người dân hiểu và chấp hành.

- Khó khăn: Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương nhiều lúc còn chậm so với kế hoạch đề ra; hoạt động của các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL của xã hoạt động chưa đều

- Công tác phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể có một số mặt chưa được đồng bộ, còn nặng về công tác chuyên môn.

- Trình độ, năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở chưa được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tuyên truyền . Hình thức tuyên truyền chủ yếu là trên hệ thống truyền thanh, lồng ghép tại các hội nghị và qua câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật.

- Việc hỗ trợ kinh phí và trang bị phương tiện, tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu

I.Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận phápluật

1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

Căn cứ kế hoạch tuyên truyền Phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND huyện Thiệu Hóa,UBND xã đã ban hành kết hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật qua đó địa phương căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo tinh thần nội dung của kế hoạch đề ra.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Hội đồng phối hợp PBGDPL xã, các ban, ngành, đoàn thể xã và 6 thôn,tập trung tuyên truyền những chủ trương,đường lối của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước;các nội dung tuyên truyền, phổ biến các tài liệu pháp luật như: Hiến pháp, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai,luật Hộ tịch, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân,… Ngoài ra, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến đời sống thiết thực của nhân dân ở địa phương như: chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch, hộ khẩu, các quy trình chuyển nhượng, tặng cho QSD đất, quy định về mức thu lệ phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các ban ngành trong xã có sự chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng như: tuyên truyền qua các cuộc hội nghị triển khai phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; thông qua việc lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thôn; Thực hiện thường xuyên Chuyên mục “Pháp luật và chính sách” được 2 kỳ phát sóng/Tuần; Luật sửa đổi bổ sung một điều luật Bảo hiểm y tế,Luật hôn nhân và gia đình, Luật đầu tư công,Luật xây dựng,Luật bảo vệ môi trường,Luật Doanh nghiệp; Luật Trẻ em… Ngoài tuyên truyền còn phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng mở các lớp tuyên truyền pháp luật lồng ghép với lớp triển khai khoa học kỹ thuật cho nhân dân hoặc nội dung sinh hoạt của chi hội ở 6 thôn. Câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật được các thành viên câu lạc bộ tham gia qua đó tuyên truyên truyền vận động nhân nhân thực hiện các đường lối chính sách pháp luật của nhà nước.Công tác thực hiện hương ước tại xã có tổng số 6 thôn, Hương ước đều có những nội dung quy định mỗi hộ gia đình phải thực hiện những vấn đề về xã hội, tập quán xử sự mang ý nghĩa đạo lý tốt đẹp của mỗi con người, tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng năng suất sản xuất, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, thực hiện kế họach hóa gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường,xây dựng Đảng,xây dựng chính quyền, giữ gìn trật tự an ninh thôn, xóm, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng thôn nông thôn mới,…

2. kết Quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí

a) Đối với tiêu chí 1:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10/10 điểm.

b) Đối với tiêu chí 2

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 6/6 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/6 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0:0/6 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 30/30 điểm.

c) Đối với tiêu chí 3:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/03 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 14/15 điểm.

d) Đối với tiêu chí 4:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/05 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 16/20 điểm.

đ) Đối với tiêu chí 5:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 00/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/04 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 25/25 điểm.

3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.

b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 95/100 điểm (sau khi làm tròn).

c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được ……/03 điều kiện.

II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục

1. Thuận lợi:

Đựơc sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện Thiệu hoá. Đặc biệt là sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng uỷ, thường trực HĐND, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã quan tâm và nỗ lực của các cán bộ, công chức xã đồng lòng tuyên truyền pháp luật một cách kịp thời và đầy đủ,cùng với thời kỳ công nghệ thông tin phát triển,nên kiến thức pháp luật trong nhân dân được nâng lên.Nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng thành công các tiêu trí xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022

2. Khó khăn:

Tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở là một nhiệm vụ mới và quan trọng nên gặp không ít khó khăn,công tác triển khai,đánh giá còn chậm. Nhận thức của một số cán bộ chưa sâu,công tác chỉ đạo chưa cương quyết, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan chưa chặt chẽ. Nguồn lực để đảm bảo thực hiện tiếp cận pháp luật như đội ngũ công chức thực thi pháp luật chưa đảm bảo. Việc chấm điểm,đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân mới được thực hiện ở cán bộ,công chức,và các thôn được giao theo dõi từng mảng công việc cụ thể.

3. Đề xuất kiến nghị

Để điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn xã trong thời gian tới đạt kết quả tốt UBND xã kiến nghị các giải pháp sau:

Thứ nhất,tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức mô hình phù hợp như:Tuyên truyền bằng chuyên mục pháp lụât 2 lần/Tuần,các văn bản pháp luật hoặc các thủ tục hành chính liên quan đến sinh hoạt cộng đồng,xây dựng nhiều mô hình, nhiều câu lạc bộ tuyên truyền và tiếp cận pháp luật nên in tờ gấp, tờ rơi, nội dung ngắn gọn dễ cập nhật tạo điều kiện trong công tác tuyên truyền.

Thứ hai,công khai minh bạch công tác đánh giá tiếp cận pháp luật: Việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật có vai trò quan trọng đối với địa phương trong quá trình quản lý, điều hành nhà nước ở địa phương, đồng thời là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân của đơn vị.

Thứ ba,tăng cường vai trò chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá tiếp cận pháp luât ,tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, thực hiện khen thưởng, xử lý vi phạm, không phô trương, chạy đua, đánh giá không đúng với các tiêu chí đề ra.Việc đánh gía tiếp cận pháp luật của người dân cần gắn với an ninh, chính trị, an toàn xã hội; tình hình vi phạm pháp luật và đời sống của người dân.Chú trọng đến các văn bản, lĩnh vực có nội dung thiết thực, liên quan đến quyền, lợi ích của người dân như đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự, Xử lý vi phạm hành chính ,bình đẳng giới và các hương ước tại khu dân cư.

Thứ tư,tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức xã.Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động cơ quan hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước.

III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện

1.Mục tiêu thực hiện

Trong những năm tiếp theo UBND xã tiếp tục chỉ đạo hội đồng PHPBGDPL phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng mô hình pháp luật để các hội viên của các ngành, các đoàn thể, và nhân dân tham gia tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật.

2. Kế hoạch thực hiện; cần thực hiện tốt nội dung chỉ tiêu của các tiêu chí đảm bảo xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

IV. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Phú kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định công nhận xã Thiệu Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Kèm theo báo cáo này gồm có:

1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;

2. Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu có);

3. Tài liệu hồ sơ minh chứng các chỉ tiêu, tiêu chí.


Nơi nhận:
- UBND huyện Thiệu Hóa (b/c)
- ĐU xã (b/c)
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH

Hoàng Ngọc Linh

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT