THÔNG BÁO

Đăng lúc: 06/01/2023 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số: 380 /TB - UBND Thiệu Phú, ngày 30 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và bản tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ- TTg ngày 22/7/2021 của thủ tướng chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT- BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành quyết định số 25/2021/QĐ- TTg ngày 22/7/2021 của thủ tướng chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Nay ủy ban nhân dân xã Thông báo niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và bản tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu.

1. Thời gian niêm yết: Từ ngày 30/12/2022 đến ngày 04/01/2023

2. Địa điểm niêm yết: Trụ sở UBND xã Thiệu Phú, cổng thông tin điện tử xã , nhà văn hóa các thôn.

Vậy UBND xã Thiệu Phú trân trọng thông báo.

Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

Cổng thông tin điện tử xã; CHỦ TỊCH

Đài truyền thanh xã (Đã ký)

Bảng niêm yết TTHC xã;

Lưu vp Hoàng Ngọc Linh

THÔNG BÁO

Đăng lúc: 06/01/2023 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số: 380 /TB - UBND Thiệu Phú, ngày 30 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và bản tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ- TTg ngày 22/7/2021 của thủ tướng chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT- BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành quyết định số 25/2021/QĐ- TTg ngày 22/7/2021 của thủ tướng chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Nay ủy ban nhân dân xã Thông báo niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và bản tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu.

1. Thời gian niêm yết: Từ ngày 30/12/2022 đến ngày 04/01/2023

2. Địa điểm niêm yết: Trụ sở UBND xã Thiệu Phú, cổng thông tin điện tử xã , nhà văn hóa các thôn.

Vậy UBND xã Thiệu Phú trân trọng thông báo.

Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

Cổng thông tin điện tử xã; CHỦ TỊCH

Đài truyền thanh xã (Đã ký)

Bảng niêm yết TTHC xã;

Lưu vp Hoàng Ngọc Linh

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT