KẾ HOẠCH Nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa

Đăng lúc: 07/04/2022 (GMT+7)
100%

KẾ HOẠCH Nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN THIỆU HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 71/KH-UBND Thiệu Hóa, ngày 31 tháng 3 năm 2022
KẾ HOẠCH
Nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa
Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị trên địa bàn huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2021-2025 và Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Mở rộng quy mô thị trấn Thiệu Hóa, tạo không gian phát triển mới từng bước tiếp cận các tiêu chí đô thị loại IV, trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện Thiệu Hóa; góp phần xây dựng và phát triển Thiệu Hoá trở thành huyện kiểu mẫu.
- Tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển, khả năng quản lý của chính quyền địa phương; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 18-BCH/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị.
2. Yêu cầu
- Trình tự, thủ tục, hồ sơ, đề án phải đảm bảo theo quy định của pháp luật; đề ra lộ trình, thời gian và xác định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện.
- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy đảng; cách làm phù hợp, chặt chẽ; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và đồng thuận của Nhân dân.
- Bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; không làm ảnh hưởng, gây xáo trộn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị và đời sống của Nhân dân.
- Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề xuất cơ chế và có lộ trình bố trí, sắp xếp, tinh giản để bảo đảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức quy định.
II. NHIỆM VỤ, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa
- Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 2/2022.
2. Thông tin, tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính.
- Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể dục, thể thao huyện tập trung thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đối với việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện việc tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, của các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, thành viên và Nhân dân trong việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa .
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên cho đến khi tổng kết việc thực hiện nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa.
3. Xây dựng Đề án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa; báo cáo Ban chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa
- Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án..
Đề án phải được thông tin rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất; tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh đề án; báo cáo Ban chỉ đạo; Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2022 đến khi được phê duyệt, cụ thể:
+ Báo cáo Ban chỉ đạo Đề cương Đề án: Trước ngày 30/3/2022
+ Báo cáo Ban chỉ đạo dự thảo Đề án (lần thứ nhất): Trước ngày 05/4/2022.
+ Báo cáo Ban chỉ đạo dự thảo Đề án (lần thứ hai): Trước ngày 12/4/2022.
+ Gửi dự thảo Đề án xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy: Chậm nhất ngày 15/4/2022.
+ Hoàn chỉnh Đề án báo cáo về sở Nội vụ và UBND tỉnh trước ngày 10/5/2022.
4. Lập, niêm yết danh sách cử tri; tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa
4.1. Lập và niêm yết danh sách cử tri:
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân thị trấn Thiệu Hóa và Ủy ban nhân dân xã Thiệu Phú hướng chịu trách nhiệm thực hiện các bước lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Danh sách cử tri được niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách đến ngày kết thúc phát phiếu lấy ya kiến cử tri.
- Thời gian hoàn thành niêm yết danh sách cử tri: Ngày 01/6/2022 (Bắt đầu niêm yết danh sách cử tri ngày 01/5/2022).
4.2. Tổ chức lấy ý kiến cử tri:
- Ủy ban nhân dân xã Thiệu Phú, thị trấn Thiệu Hóa chịu trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến cử tri; tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, báo cáo UBND huyện.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành chậm nhất ngày 05/6/2022.
4. HĐND cấp xã, cấp huyện thông qua Đề án nhập đơn vị hành chính; hoàn chỉnh, hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh
Họp HĐND cấp xã:
Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND thị trấn Thiệu Hóa, xã Thiệu Phú trình HĐND cùng cấp xem xét, thông qua Đề án.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 05/6/2022. - Họp HĐND cấp huyện: Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/6/2022.
- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh: Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022.
5. Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị sau khi nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa
Chậm nhất không quá 30 ngày, sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phải tổ chức lễ công bố Nghị quyết; kiện toàn, sắp xếp xong tổ chức bộ máy các cơ quan của đơn vị hành chính mới. ( có Phụ lục chi tiết về nội dung, lộ trình, các bước thực hiện nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huỵện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa, cụ thể:
- Chỉ đạo việc xây dựng Đề án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa; chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cử tri, họp HĐND cấp xã và cấp huyện thông qua Đề án, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí thực hiện việc thực hiện Đề án.
2. Phòng Nội vụ
- Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện nội dung công việc về nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa.
- Chủ trì xây dựng Đề án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa; hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Thiệu Phú và UBND thị trấn Thiệu Hóa thực hiện các bước trình tự, thủ tục, hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thời gian, tiến độ đã đề ra.
- Theo dõi, đôn đốc, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để UBND thị trấn Thiệu Hóa, xã Thiệu Phú và các đơn vị có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ; tổ chức thẩm định theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo thời gian, tiến độ đã đề ra; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện.
- Tham mưu, hướng dẫn công tác tổ chức chính quyền địa phương; đơn vị sự nghiệp, tổ chức hội; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…; tham mưu, đề xuất nhiệm vụ cụ thể của phòng, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội ở huyện theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung công việc liên quan đến nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa.
- Định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo huyện; dự toán kinh phí thực hiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Hướng dẫn lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị, đảm bảo tiêu chuẩn đối với việc thành lập đơn vị hành chính đô thị; tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chức năng của đơn vị và nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định và lộ trình công việc.
4. Phòng Tài chính và kế hoạch
Hướng dẫn việc bố trí, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện việc nhập đơn vị hành chính; tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chức năng của đơn vị và nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định và lộ trình công việc.
5. Các Phòng, ban, đơn vị liên quan
Hướng dẫn công tác bàn giao, tiếp nhận, chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp…; tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị.
- Tổ chức bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất… sau khi nhập đơn vị hành chính; rà soát quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư cho các đơn vị, đảm bảo tiêu chuẩn của đô thị.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, thành lập, chuyển đổi các loại giấy tờ cho Nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền….
6. UBND thị trấn Thiệu Hóa, xã Thiệu Phú
- Báo cáo Đảng ủy xã, thị trấn ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chủ trương nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và triển khai các nội dung liên quan đên việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hoá trong Đảng bộ, các chi bộ, đội ngũ cán bộ, Đảng viên, chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân địa phương.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về sáp nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa; thực hiện nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lộ trình; hướng dẫn các thôn, tiểu khu tổ chức lấy ý kiến cử tri; kiểm tra, tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND cấp huyện.
- Thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất… sau khi nhập, thành lập đơn vị hành chính.
- Tạo điều kiện thuận luận cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, thành lập, chuyển đổi các loại giấy tờ cho Nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa; UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND thị trấn Thiệu Hóa, xã Thiệu Phú tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ.
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- UBND Tỉnh ( để b/c); CHỦ TỊCH
- Sở Nội vụ (để b/c)
- Thường trực Huyện ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND huyện (để b/c);
- Các đồng chí T.vụ Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; Nguyễn Thế Anh
- Các thành viên BCĐ;
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;
- Đ. ủy, HĐND,UBND thị trấn Thiệu Hóa, Thiệu Phú;- Lưu VT, NV.

KẾ HOẠCH Nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa

Đăng lúc: 07/04/2022 (GMT+7)
100%

KẾ HOẠCH Nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN THIỆU HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 71/KH-UBND Thiệu Hóa, ngày 31 tháng 3 năm 2022
KẾ HOẠCH
Nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa
Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị trên địa bàn huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2021-2025 và Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Mở rộng quy mô thị trấn Thiệu Hóa, tạo không gian phát triển mới từng bước tiếp cận các tiêu chí đô thị loại IV, trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện Thiệu Hóa; góp phần xây dựng và phát triển Thiệu Hoá trở thành huyện kiểu mẫu.
- Tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển, khả năng quản lý của chính quyền địa phương; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 18-BCH/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị.
2. Yêu cầu
- Trình tự, thủ tục, hồ sơ, đề án phải đảm bảo theo quy định của pháp luật; đề ra lộ trình, thời gian và xác định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện.
- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy đảng; cách làm phù hợp, chặt chẽ; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và đồng thuận của Nhân dân.
- Bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; không làm ảnh hưởng, gây xáo trộn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị và đời sống của Nhân dân.
- Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề xuất cơ chế và có lộ trình bố trí, sắp xếp, tinh giản để bảo đảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức quy định.
II. NHIỆM VỤ, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa
- Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 2/2022.
2. Thông tin, tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính.
- Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể dục, thể thao huyện tập trung thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đối với việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện việc tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, của các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, thành viên và Nhân dân trong việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa .
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên cho đến khi tổng kết việc thực hiện nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa.
3. Xây dựng Đề án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa; báo cáo Ban chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa
- Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án..
Đề án phải được thông tin rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất; tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh đề án; báo cáo Ban chỉ đạo; Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2022 đến khi được phê duyệt, cụ thể:
+ Báo cáo Ban chỉ đạo Đề cương Đề án: Trước ngày 30/3/2022
+ Báo cáo Ban chỉ đạo dự thảo Đề án (lần thứ nhất): Trước ngày 05/4/2022.
+ Báo cáo Ban chỉ đạo dự thảo Đề án (lần thứ hai): Trước ngày 12/4/2022.
+ Gửi dự thảo Đề án xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy: Chậm nhất ngày 15/4/2022.
+ Hoàn chỉnh Đề án báo cáo về sở Nội vụ và UBND tỉnh trước ngày 10/5/2022.
4. Lập, niêm yết danh sách cử tri; tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa
4.1. Lập và niêm yết danh sách cử tri:
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân thị trấn Thiệu Hóa và Ủy ban nhân dân xã Thiệu Phú hướng chịu trách nhiệm thực hiện các bước lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Danh sách cử tri được niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách đến ngày kết thúc phát phiếu lấy ya kiến cử tri.
- Thời gian hoàn thành niêm yết danh sách cử tri: Ngày 01/6/2022 (Bắt đầu niêm yết danh sách cử tri ngày 01/5/2022).
4.2. Tổ chức lấy ý kiến cử tri:
- Ủy ban nhân dân xã Thiệu Phú, thị trấn Thiệu Hóa chịu trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến cử tri; tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, báo cáo UBND huyện.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành chậm nhất ngày 05/6/2022.
4. HĐND cấp xã, cấp huyện thông qua Đề án nhập đơn vị hành chính; hoàn chỉnh, hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh
Họp HĐND cấp xã:
Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND thị trấn Thiệu Hóa, xã Thiệu Phú trình HĐND cùng cấp xem xét, thông qua Đề án.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 05/6/2022. - Họp HĐND cấp huyện: Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/6/2022.
- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh: Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022.
5. Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị sau khi nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa
Chậm nhất không quá 30 ngày, sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phải tổ chức lễ công bố Nghị quyết; kiện toàn, sắp xếp xong tổ chức bộ máy các cơ quan của đơn vị hành chính mới. ( có Phụ lục chi tiết về nội dung, lộ trình, các bước thực hiện nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huỵện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa, cụ thể:
- Chỉ đạo việc xây dựng Đề án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa; chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cử tri, họp HĐND cấp xã và cấp huyện thông qua Đề án, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí thực hiện việc thực hiện Đề án.
2. Phòng Nội vụ
- Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện nội dung công việc về nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa.
- Chủ trì xây dựng Đề án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa; hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Thiệu Phú và UBND thị trấn Thiệu Hóa thực hiện các bước trình tự, thủ tục, hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thời gian, tiến độ đã đề ra.
- Theo dõi, đôn đốc, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để UBND thị trấn Thiệu Hóa, xã Thiệu Phú và các đơn vị có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ; tổ chức thẩm định theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo thời gian, tiến độ đã đề ra; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện.
- Tham mưu, hướng dẫn công tác tổ chức chính quyền địa phương; đơn vị sự nghiệp, tổ chức hội; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…; tham mưu, đề xuất nhiệm vụ cụ thể của phòng, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội ở huyện theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung công việc liên quan đến nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa.
- Định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo huyện; dự toán kinh phí thực hiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Hướng dẫn lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị, đảm bảo tiêu chuẩn đối với việc thành lập đơn vị hành chính đô thị; tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chức năng của đơn vị và nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định và lộ trình công việc.
4. Phòng Tài chính và kế hoạch
Hướng dẫn việc bố trí, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện việc nhập đơn vị hành chính; tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chức năng của đơn vị và nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định và lộ trình công việc.
5. Các Phòng, ban, đơn vị liên quan
Hướng dẫn công tác bàn giao, tiếp nhận, chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp…; tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị.
- Tổ chức bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất… sau khi nhập đơn vị hành chính; rà soát quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư cho các đơn vị, đảm bảo tiêu chuẩn của đô thị.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, thành lập, chuyển đổi các loại giấy tờ cho Nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền….
6. UBND thị trấn Thiệu Hóa, xã Thiệu Phú
- Báo cáo Đảng ủy xã, thị trấn ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chủ trương nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và triển khai các nội dung liên quan đên việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hoá trong Đảng bộ, các chi bộ, đội ngũ cán bộ, Đảng viên, chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân địa phương.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về sáp nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa; thực hiện nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lộ trình; hướng dẫn các thôn, tiểu khu tổ chức lấy ý kiến cử tri; kiểm tra, tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND cấp huyện.
- Thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất… sau khi nhập, thành lập đơn vị hành chính.
- Tạo điều kiện thuận luận cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, thành lập, chuyển đổi các loại giấy tờ cho Nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa; UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND thị trấn Thiệu Hóa, xã Thiệu Phú tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ.
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- UBND Tỉnh ( để b/c); CHỦ TỊCH
- Sở Nội vụ (để b/c)
- Thường trực Huyện ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND huyện (để b/c);
- Các đồng chí T.vụ Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; Nguyễn Thế Anh
- Các thành viên BCĐ;
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;
- Đ. ủy, HĐND,UBND thị trấn Thiệu Hóa, Thiệu Phú;- Lưu VT, NV.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT