Tiểu ban TTTT PCD Covid xã Thiệu Phú

Đăng lúc: 10/09/2021 (GMT+7)
100%

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG

DỊCH COVID – 19 XÃ THIỆU PHÚ

TIỂU BAN THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

*

Số 01 – KH/TBTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thiệu Phú, ngày 06 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19

trên địa bàn xã Thiệu Phú

Thực hiện sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Thiệu Phú. Tiểu ban Thông tin, truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Thiệu Phú xây dựng Kế hoạch thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các đơn vị, các tổ chức và Nhân dân trong thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh, Huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm "chống dịch như chống giặc", thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân.

2. Thông qua tuyên truyền nhằm củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

3. Công tác tuyên truyền cần thường xuyên, rộng khắp, kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo của chính quyền; kết hợp công tác thông tin, tuyên truyền với việc phản bác quan điểm sai trái, thù địch gây ảnh hưởng không tốt đến công tác phòng, chống dịch.

4. Tăng cường sự phối hợp và phân công trách nhiệm giữa các thành viên có liên quan. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin và truyền thông hiện đại, internet, phát thanh, mạng xã hội để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền.


II. NỘI DUNG

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền

- Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội, theo phương châm “RÕ - NGHIÊM - CHẮC - HIỆU QUẢ”. Tiếp tục tuyên tuyền nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Huyện, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, tập trung tuyên truyền thật đậm nét về sự cần thiết phải áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16) trên địa bàn xã (nếu có); nhấn mạnh những nội dung thuộc trách nhiệm của các ngành đoàn thể, chức năng, cá nhân, tổ chức phải thực hiện và không được làm khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, gắn với phổ biến các chế tài của pháp luật, cũng như công tác kiểm tra, xử lý của các ngành chức năng trên thực tế đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

- Thông tin về tình hình dịch bệnh, gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành chức năng trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nêu bật các biện pháp được triển khai, đặc biệt là việc áp dụng các giải pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, xem “tính mạng, sức khỏe của Nhân dân là trên hết, trước hết và quan trọng nhất”, “toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; tuyên truyền về tiêu chí “vùng xanh” an toàn dịch và các biện pháp cần thực hiện để giữ vững các “vùng xanh” trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa xã.

- Tuyên truyền trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện phòng, chống Covid-19 theo phương châm “5K + vắc xin + công nghệ + nhận thức”; sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo để thực hiện mục tiêu kép; kế hoạch tiêm vắc xin theo thứ tự ưu tiên để người dân hiểu, tự giác và tích cực tham gia, thực hiện.

- Kịp thời cung cấp thông tin cho người dân về tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch được áp dụng trên địa bàn; thông tin về đường dây nóng nhằm tiếp nhận, xử lý và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; thông báo cho người dân những yếu tố nguy cơ để người dân biết, khai báo với cơ quan y tế để được sàng lọc, xét nghiệm kịp thời; tuyên truyền vai trò hết sức quan trọng của người dân trong đồng hành, ủng hộ, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

- Tuyên truyền về sự quyết tâm, đồng lòng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch; sự đồng hành của chính quyền nhằm chia sẽ, hỗ trợ các tầng lớp nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn; chính sách đảm bảo an sinh xã hội của Trung ương của Tỉnh, Huyện nhất là việc triển khai hỗ trợ các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; các giải pháp đảm bảo cung cấp dịch vụ, lưu thông, cung ứng hàng hóa, bình ổn giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, sẵn sàng cung ứng đủ, kịp thời cho người dân trên địa bàn xã, nhất là tại các khu vực bị phong tỏa, cách ly (nếu có).

- Tuyên truyền vị trí, vai trò, nhiệm vụ, kết quả hoạt động của Tổ giám sát Covid cộng đồng tại khu dân cư, Tổ an toàn Covid tại doanh nghiệp đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ giám sát Covid cộng đồng, Tổ an toàn Covid.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức và hướng dẫn mọi người ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử.

- Đi sâu nắm bắt, tuyên truyền việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh; biểu dương kịp thời những điển hình, những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của người dân, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Thông tin về công tác phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch giữa các thôn có địa bàn giáp ranh; các hoạt động hỗ trợ của Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị của các ngành, đoàn thể về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền

- Đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp các nhóm đối tượng và diễn biến của tình hình dịch bệnh. Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin và truyền thông hiện đại, internet, phát thanh, truyền hình, truyền thanh, mạng xã hội để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền.

- Tăng cường thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo kế hoạch và sự chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã.

- Chú trọng đăng tải các tin, bài gắn với các nội dung tuyên truyền trên loa truyền thanh, internet, mạng xã hội. Đăng tải thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử, các nhóm Zalo, Facebook của cán bộ, đảng viên, các ngành, đoàn thể; tăng cường tuyên tuyền trên hệ thống truyền thanh xã, các thôn và tuyên truyền lưu động.

- Tiếp nhận các phản ánh liên quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để chuyển các cơ quan, đơn vị kịp thời xử lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành viên tiểu ban thông tin, tuyên truyền

- Định hướng nội dung cụ thể để báo cáo đồng chí trưởng tiểu ban, xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí phó bí thư trực Đảng ủy thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phù hợp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biên tập và đưa vào các tài liệu tuyên truyền do tiểu ban thông tin, tuyên truyền phát hành. Theo dõi các thông tin, tuyên truyền của các cơ quan truyền thông trong và ngoài địa phương, dư luận xã hội liên quan đến tình hình dịch Covid-19 kịp thời phản ánh đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để có hướng giải quyết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

2. Ban Văn hóa thông tin xã

- Chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các nội dung, hình thức phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn nhằm huy động, điều phối, sử dụng các nguồn lực phục vụ tốt nhất cho công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội, hạn chế các thông tin không tích cực, nhất là trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm trước tiểu ban thông tin, tuyên truyền về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan phòng, chống dịch Covid-19 với nội dung cô đọng và hình thức đa dạng, phù hợp (Pa nô, áp phích, khẩu hiệu, bảng điện tử, tờ rơi…), thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường hoạt động truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của xã để tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, góp phần thay đổi nhận thức, hình thành “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, tạo thành sức mạnh tổng hợp để đầy lùi dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến Nhân dân điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo xã để phản ánh thông tin liên quan công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm những trường hợp lan truyền thông tin sai sự thật gây hoang mang trong xã hội, nhất là trên các trang mạng xã hội về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

3. Đài Truyền thanh xã

- Tăng cường thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Đảng ủy, tiểu ban thông tin, tuyên truyền.

- Tuyên truyền trên sóng phát thanh, đăng tải tin bài trên Cổng thông tin xã. Kịp thời đưa tin các hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19; diễn biến tình hình dịch bệnh, tuyên truyền nâng cao kiến thức phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân, các hoạt động hỗ trợ, hoạt động của tổ giám sát Covid cộng đồng. Thường xuyên phát thanh về kết quả thực hiện, đặc biệt công tác kiểm tra xử lý, việc thực hiện của lực lượng tuyến đầu, các tấm lòng thiện nguyện, nhà hảo tâm, các tấm gương trong công tác phòng chống dịch nhằm tạo sự đồng thuận, chia sẻ và động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

4. Trạm Y tế

- Kịp thời tổng hợp số liệu về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, diễn biến tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch được áp dụng trên địa bàn và kết quả đạt được để kịp thời cung cấp thông tin cho các thành viên thông tin, tuyên truyền.

- Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn phòng dịch để các thành viên thông tin, tuyên truyền khai thác thông tin liên quan đến các mặt hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

- Phối hợp với tiểu ban thông tin, tuyên truyền xây dựng nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp diễn biến tình hình tại địa phương.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chấp hành nghiêm các quy định trong áp dụng thực hiện các biện pháp cấp bách, cần thiết trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bình tĩnh, không hoang mang, tích cực hợp tác với các ngành chuyên môn để góp phần phòng, chống dịch bệnh hiệu quả nhất. Không lan truyền thông tin bi quan, tiêu cực, sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về tình hình, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của xã trên mạng xã hội thông qua các tài khoản cá nhân. Tuyên truyền, phổ biến vai trò của Tổ giám sát Covid cộng đồng, Tổ an toàn Covid đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch của đơn vị mình theo nhiệm vụ được phân công và báo cáo cập nhật thông tin thường xuyên để Tiểu ban tổng hợp báo cáo.

Riêng Công đoàn xã: Đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh, chủ động khai báo y tế khi có quá trình di chuyển, tiếp xúc liên quan đến các trường hợp nghi nhiễm; cài đặt ứng dụng Bluezone, vận động cán bộ, công chức thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (nếu có) và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế; gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, công chức trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của Tiểu ban Thông tin, truyền thông phòng chống Covid-19 trên địa bàn xã. Đề nghị các đơn vị, thành viên chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo, phản ánh cho Trưởng Tiểu ban để tổng hợp báo cáo cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy, UBND xã;

- Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 xã;

- MTTQ các đoàn thể xã;

- Thành viên Tiểu ban Thông tin, Truyền thông;

- Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy;

- Lưu tiểu ban thông tin, tuyên truyền xã.

CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ

KIÊM

TRƯỞNG TIỂU BAN

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

Trịnh Văn Huynh

Tiểu ban TTTT PCD Covid xã Thiệu Phú

Đăng lúc: 10/09/2021 (GMT+7)
100%

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG

DỊCH COVID – 19 XÃ THIỆU PHÚ

TIỂU BAN THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

*

Số 01 – KH/TBTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thiệu Phú, ngày 06 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19

trên địa bàn xã Thiệu Phú

Thực hiện sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Thiệu Phú. Tiểu ban Thông tin, truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Thiệu Phú xây dựng Kế hoạch thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các đơn vị, các tổ chức và Nhân dân trong thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh, Huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm "chống dịch như chống giặc", thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân.

2. Thông qua tuyên truyền nhằm củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

3. Công tác tuyên truyền cần thường xuyên, rộng khắp, kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo của chính quyền; kết hợp công tác thông tin, tuyên truyền với việc phản bác quan điểm sai trái, thù địch gây ảnh hưởng không tốt đến công tác phòng, chống dịch.

4. Tăng cường sự phối hợp và phân công trách nhiệm giữa các thành viên có liên quan. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin và truyền thông hiện đại, internet, phát thanh, mạng xã hội để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền.


II. NỘI DUNG

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền

- Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội, theo phương châm “RÕ - NGHIÊM - CHẮC - HIỆU QUẢ”. Tiếp tục tuyên tuyền nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Huyện, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, tập trung tuyên truyền thật đậm nét về sự cần thiết phải áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16) trên địa bàn xã (nếu có); nhấn mạnh những nội dung thuộc trách nhiệm của các ngành đoàn thể, chức năng, cá nhân, tổ chức phải thực hiện và không được làm khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, gắn với phổ biến các chế tài của pháp luật, cũng như công tác kiểm tra, xử lý của các ngành chức năng trên thực tế đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

- Thông tin về tình hình dịch bệnh, gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành chức năng trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nêu bật các biện pháp được triển khai, đặc biệt là việc áp dụng các giải pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, xem “tính mạng, sức khỏe của Nhân dân là trên hết, trước hết và quan trọng nhất”, “toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; tuyên truyền về tiêu chí “vùng xanh” an toàn dịch và các biện pháp cần thực hiện để giữ vững các “vùng xanh” trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa xã.

- Tuyên truyền trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện phòng, chống Covid-19 theo phương châm “5K + vắc xin + công nghệ + nhận thức”; sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo để thực hiện mục tiêu kép; kế hoạch tiêm vắc xin theo thứ tự ưu tiên để người dân hiểu, tự giác và tích cực tham gia, thực hiện.

- Kịp thời cung cấp thông tin cho người dân về tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch được áp dụng trên địa bàn; thông tin về đường dây nóng nhằm tiếp nhận, xử lý và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; thông báo cho người dân những yếu tố nguy cơ để người dân biết, khai báo với cơ quan y tế để được sàng lọc, xét nghiệm kịp thời; tuyên truyền vai trò hết sức quan trọng của người dân trong đồng hành, ủng hộ, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

- Tuyên truyền về sự quyết tâm, đồng lòng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch; sự đồng hành của chính quyền nhằm chia sẽ, hỗ trợ các tầng lớp nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn; chính sách đảm bảo an sinh xã hội của Trung ương của Tỉnh, Huyện nhất là việc triển khai hỗ trợ các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; các giải pháp đảm bảo cung cấp dịch vụ, lưu thông, cung ứng hàng hóa, bình ổn giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, sẵn sàng cung ứng đủ, kịp thời cho người dân trên địa bàn xã, nhất là tại các khu vực bị phong tỏa, cách ly (nếu có).

- Tuyên truyền vị trí, vai trò, nhiệm vụ, kết quả hoạt động của Tổ giám sát Covid cộng đồng tại khu dân cư, Tổ an toàn Covid tại doanh nghiệp đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ giám sát Covid cộng đồng, Tổ an toàn Covid.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức và hướng dẫn mọi người ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử.

- Đi sâu nắm bắt, tuyên truyền việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh; biểu dương kịp thời những điển hình, những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của người dân, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Thông tin về công tác phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch giữa các thôn có địa bàn giáp ranh; các hoạt động hỗ trợ của Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị của các ngành, đoàn thể về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền

- Đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp các nhóm đối tượng và diễn biến của tình hình dịch bệnh. Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin và truyền thông hiện đại, internet, phát thanh, truyền hình, truyền thanh, mạng xã hội để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền.

- Tăng cường thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo kế hoạch và sự chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã.

- Chú trọng đăng tải các tin, bài gắn với các nội dung tuyên truyền trên loa truyền thanh, internet, mạng xã hội. Đăng tải thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử, các nhóm Zalo, Facebook của cán bộ, đảng viên, các ngành, đoàn thể; tăng cường tuyên tuyền trên hệ thống truyền thanh xã, các thôn và tuyên truyền lưu động.

- Tiếp nhận các phản ánh liên quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để chuyển các cơ quan, đơn vị kịp thời xử lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành viên tiểu ban thông tin, tuyên truyền

- Định hướng nội dung cụ thể để báo cáo đồng chí trưởng tiểu ban, xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí phó bí thư trực Đảng ủy thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phù hợp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biên tập và đưa vào các tài liệu tuyên truyền do tiểu ban thông tin, tuyên truyền phát hành. Theo dõi các thông tin, tuyên truyền của các cơ quan truyền thông trong và ngoài địa phương, dư luận xã hội liên quan đến tình hình dịch Covid-19 kịp thời phản ánh đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để có hướng giải quyết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

2. Ban Văn hóa thông tin xã

- Chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các nội dung, hình thức phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn nhằm huy động, điều phối, sử dụng các nguồn lực phục vụ tốt nhất cho công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội, hạn chế các thông tin không tích cực, nhất là trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm trước tiểu ban thông tin, tuyên truyền về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan phòng, chống dịch Covid-19 với nội dung cô đọng và hình thức đa dạng, phù hợp (Pa nô, áp phích, khẩu hiệu, bảng điện tử, tờ rơi…), thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường hoạt động truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của xã để tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, góp phần thay đổi nhận thức, hình thành “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, tạo thành sức mạnh tổng hợp để đầy lùi dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến Nhân dân điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo xã để phản ánh thông tin liên quan công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm những trường hợp lan truyền thông tin sai sự thật gây hoang mang trong xã hội, nhất là trên các trang mạng xã hội về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

3. Đài Truyền thanh xã

- Tăng cường thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Đảng ủy, tiểu ban thông tin, tuyên truyền.

- Tuyên truyền trên sóng phát thanh, đăng tải tin bài trên Cổng thông tin xã. Kịp thời đưa tin các hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19; diễn biến tình hình dịch bệnh, tuyên truyền nâng cao kiến thức phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân, các hoạt động hỗ trợ, hoạt động của tổ giám sát Covid cộng đồng. Thường xuyên phát thanh về kết quả thực hiện, đặc biệt công tác kiểm tra xử lý, việc thực hiện của lực lượng tuyến đầu, các tấm lòng thiện nguyện, nhà hảo tâm, các tấm gương trong công tác phòng chống dịch nhằm tạo sự đồng thuận, chia sẻ và động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

4. Trạm Y tế

- Kịp thời tổng hợp số liệu về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, diễn biến tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch được áp dụng trên địa bàn và kết quả đạt được để kịp thời cung cấp thông tin cho các thành viên thông tin, tuyên truyền.

- Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn phòng dịch để các thành viên thông tin, tuyên truyền khai thác thông tin liên quan đến các mặt hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

- Phối hợp với tiểu ban thông tin, tuyên truyền xây dựng nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp diễn biến tình hình tại địa phương.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chấp hành nghiêm các quy định trong áp dụng thực hiện các biện pháp cấp bách, cần thiết trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bình tĩnh, không hoang mang, tích cực hợp tác với các ngành chuyên môn để góp phần phòng, chống dịch bệnh hiệu quả nhất. Không lan truyền thông tin bi quan, tiêu cực, sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về tình hình, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của xã trên mạng xã hội thông qua các tài khoản cá nhân. Tuyên truyền, phổ biến vai trò của Tổ giám sát Covid cộng đồng, Tổ an toàn Covid đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch của đơn vị mình theo nhiệm vụ được phân công và báo cáo cập nhật thông tin thường xuyên để Tiểu ban tổng hợp báo cáo.

Riêng Công đoàn xã: Đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh, chủ động khai báo y tế khi có quá trình di chuyển, tiếp xúc liên quan đến các trường hợp nghi nhiễm; cài đặt ứng dụng Bluezone, vận động cán bộ, công chức thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (nếu có) và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế; gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, công chức trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của Tiểu ban Thông tin, truyền thông phòng chống Covid-19 trên địa bàn xã. Đề nghị các đơn vị, thành viên chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo, phản ánh cho Trưởng Tiểu ban để tổng hợp báo cáo cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy, UBND xã;

- Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 xã;

- MTTQ các đoàn thể xã;

- Thành viên Tiểu ban Thông tin, Truyền thông;

- Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy;

- Lưu tiểu ban thông tin, tuyên truyền xã.

CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ

KIÊM

TRƯỞNG TIỂU BAN

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

Trịnh Văn Huynh

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT