Đảng bộ xã Thiệu Phú gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội

Đăng lúc: 18/04/2022 (GMT+7)
100%

Những năm gần đây, diện mạo xã Thiệu Phú (Thiệu Hóa) có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Để đạt được kết quả đó, Đảng bộ xã Thiệu Phú luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng bộ xã Thiệu Phú gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội

Những năm gần đây, diện mạo xã Thiệu Phú (Thiệu Hóa) có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Để đạt được kết quả đó, Đảng bộ xã Thiệu Phú luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

https://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-01-08/3178fcee3edde7bd2.jpg

Các tuyến đường giao thông ở xã Thiệu Phú được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Đồng chí Trịnh Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Phú cho biết: Đảng bộ xã Thiệu Phú hiện có 390 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng ủy xã đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; củng cố, phát huy mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân. Đảng ủy đã quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện tới cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời định hướng, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Hàng năm, ủy ban kiểm tra đảng ủy xã đã triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát; qua đó, phát huy tác dụng trong phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vi phạm, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên; góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, bảo đảm tính kế thừa, liên tục trong Đảng, năm 2021, đảng bộ xã đã kết nạp được 4 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu đề ra. Chế độ sinh hoạt Ðảng được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thường xuyên đạt trên 85%.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững; chỉ đạo UBND xã, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ nhà ở; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện, phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân. Kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại phát triển, toàn xã có 34 trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp cho thu nhập bình quân 135 triệu đồng/năm. Duy trì sản xuất theo hướng công nghệ cao tại 3 nhà màng với diện tích 7.000m2, mang lại thu nhập ổn định, lợi nhuận từ 50 triệu đồng/sào/năm. Bên cạnh đó, xã tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, hiện nay, trên địa bàn có 1 doanh nghiệp, 1 HTX, 500 hộ kinh doanh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kinh tế khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,22%.

Với mục tiêu xây dựng Thiệu Phú đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2022, đảng bộ xã tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, gắn với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh (baothanhhoa)

Đảng bộ xã Thiệu Phú gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội

Đăng lúc: 18/04/2022 (GMT+7)
100%

Những năm gần đây, diện mạo xã Thiệu Phú (Thiệu Hóa) có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Để đạt được kết quả đó, Đảng bộ xã Thiệu Phú luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng bộ xã Thiệu Phú gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội

Những năm gần đây, diện mạo xã Thiệu Phú (Thiệu Hóa) có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Để đạt được kết quả đó, Đảng bộ xã Thiệu Phú luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

https://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-01-08/3178fcee3edde7bd2.jpg

Các tuyến đường giao thông ở xã Thiệu Phú được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Đồng chí Trịnh Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Phú cho biết: Đảng bộ xã Thiệu Phú hiện có 390 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng ủy xã đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; củng cố, phát huy mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân. Đảng ủy đã quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện tới cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời định hướng, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Hàng năm, ủy ban kiểm tra đảng ủy xã đã triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát; qua đó, phát huy tác dụng trong phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vi phạm, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên; góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, bảo đảm tính kế thừa, liên tục trong Đảng, năm 2021, đảng bộ xã đã kết nạp được 4 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu đề ra. Chế độ sinh hoạt Ðảng được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thường xuyên đạt trên 85%.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững; chỉ đạo UBND xã, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ nhà ở; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện, phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân. Kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại phát triển, toàn xã có 34 trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp cho thu nhập bình quân 135 triệu đồng/năm. Duy trì sản xuất theo hướng công nghệ cao tại 3 nhà màng với diện tích 7.000m2, mang lại thu nhập ổn định, lợi nhuận từ 50 triệu đồng/sào/năm. Bên cạnh đó, xã tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, hiện nay, trên địa bàn có 1 doanh nghiệp, 1 HTX, 500 hộ kinh doanh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kinh tế khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,22%.

Với mục tiêu xây dựng Thiệu Phú đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2022, đảng bộ xã tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, gắn với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh (baothanhhoa)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT