Thiệu Phú phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao

Đăng lúc: 26/04/2022 (GMT+7)
100%

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Phú luôn xác định: Người dân là chủ thể và mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ huy động được sức dân, chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Thiệu Phú đã có sức lan tỏa rộng rãi, đạt nhiều kết quả, tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp giữa các thôn và cộng đồng dân cư.

Thiệu Phú phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Phú luôn xác định: Người dân là chủ thể và mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ huy động được sức dân, chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Thiệu Phú đã có sức lan tỏa rộng rãi, đạt nhiều kết quả, tạo nên cácphong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp giữa các thôn và cộng đồng dân cư.

Gỡ những tiêu chí khó

Theo rà soát của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022, Thiệu Phú cần phải tháo gỡ, hoàn thành 5/19 tiêu chí và 23/72 chỉ tiêu. Cụ thể, 5 tiêu chí chưa đạt bao gồm: Giao thông - thủy lợi; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; y tế; môi trường và chất lượng môi trường sống.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo xã đang theo sát tiến trình hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu để cân đối, bổ sung nguồn lực thực hiện. Đơn cử về tiêu chí môi trường, xã phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn xã được thu gom và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt trên 85%. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn xã được thu gom và xử lý đúng quy định yêu cầu đạt 100%...

Để tiêu chí này đạt chuẩn, hiện xã đang triển khai rất nhiều biện pháp thiết thực, trong đó, tập trung phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”. Tại các thôn đã đăng ký 182 hộ xây hố xử lý rác để tái chế bằng việc hỗ trợ xây mỗi hố rác xã hỗ trợ 50 kg xi măng.

Mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” thôn Đỉnh Tân xã Thiệu Phú

Người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Thiệu Phú đã xác định phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân, từ đó tạo nên sự chuyển động tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Với sự chủ động, sáng tạo, thống nhất từ xã đến từng thôn trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chính quyền xã đã lãnh đạo, chỉ đạo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy các phong trào thi đua sôi nổi trong xây dựng vườn mẫu; tuyến đường mẫu; phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông thôn xóm; phong trào đóng góp, ủng hộ để xây dựng chỉnh trang cơ sở vật chất nhà văn hóa.

Đi cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động cũng được xã Thiệu Phú đẩy mạnh, tạo được sự hưởng ứng, đồng thuận, đoàn kết chung sức, chung lòng trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cộng đồng dân cư. Nhờ đó, người dân thực sự vào cuộc và là chủ thể của chương trình.

Đặt ra nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo, năm nay,Thiệu Phú quyết tâm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; các thôn Thuận Tôn, Ngọc Tỉnh, Phú Thịnh đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Diện mạo nông thôn mới đang thay đổi từng ngày với mục tiêu sáng - xanh - sạch - đẹp tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển của xã.

Tranh làng quê trên tuyến đường mẫu thôn Ngọc Tỉnh xã Thiệu Phú

Tin bài: Văn hóa - thông tin

Thiệu Phú phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao

Đăng lúc: 26/04/2022 (GMT+7)
100%

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Phú luôn xác định: Người dân là chủ thể và mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ huy động được sức dân, chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Thiệu Phú đã có sức lan tỏa rộng rãi, đạt nhiều kết quả, tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp giữa các thôn và cộng đồng dân cư.

Thiệu Phú phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Phú luôn xác định: Người dân là chủ thể và mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ huy động được sức dân, chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Thiệu Phú đã có sức lan tỏa rộng rãi, đạt nhiều kết quả, tạo nên cácphong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp giữa các thôn và cộng đồng dân cư.

Gỡ những tiêu chí khó

Theo rà soát của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022, Thiệu Phú cần phải tháo gỡ, hoàn thành 5/19 tiêu chí và 23/72 chỉ tiêu. Cụ thể, 5 tiêu chí chưa đạt bao gồm: Giao thông - thủy lợi; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; y tế; môi trường và chất lượng môi trường sống.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo xã đang theo sát tiến trình hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu để cân đối, bổ sung nguồn lực thực hiện. Đơn cử về tiêu chí môi trường, xã phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn xã được thu gom và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt trên 85%. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn xã được thu gom và xử lý đúng quy định yêu cầu đạt 100%...

Để tiêu chí này đạt chuẩn, hiện xã đang triển khai rất nhiều biện pháp thiết thực, trong đó, tập trung phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”. Tại các thôn đã đăng ký 182 hộ xây hố xử lý rác để tái chế bằng việc hỗ trợ xây mỗi hố rác xã hỗ trợ 50 kg xi măng.

Mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” thôn Đỉnh Tân xã Thiệu Phú

Người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Thiệu Phú đã xác định phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân, từ đó tạo nên sự chuyển động tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Với sự chủ động, sáng tạo, thống nhất từ xã đến từng thôn trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chính quyền xã đã lãnh đạo, chỉ đạo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy các phong trào thi đua sôi nổi trong xây dựng vườn mẫu; tuyến đường mẫu; phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông thôn xóm; phong trào đóng góp, ủng hộ để xây dựng chỉnh trang cơ sở vật chất nhà văn hóa.

Đi cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động cũng được xã Thiệu Phú đẩy mạnh, tạo được sự hưởng ứng, đồng thuận, đoàn kết chung sức, chung lòng trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cộng đồng dân cư. Nhờ đó, người dân thực sự vào cuộc và là chủ thể của chương trình.

Đặt ra nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo, năm nay,Thiệu Phú quyết tâm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; các thôn Thuận Tôn, Ngọc Tỉnh, Phú Thịnh đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Diện mạo nông thôn mới đang thay đổi từng ngày với mục tiêu sáng - xanh - sạch - đẹp tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển của xã.

Tranh làng quê trên tuyến đường mẫu thôn Ngọc Tỉnh xã Thiệu Phú

Tin bài: Văn hóa - thông tin
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT